یک نفر هست...

یک نفر هست ، که حتی وقتی میان دیوارها تنها مانده ای ، زمانی که تمام پنجره های خانه آجر چین شده اند ، باز هم درون قلبت صدا می کند و به تو می گوید تنها نیستی !!!

یک نفر هست ، حتی وقتی بیشترین  غم را داری  وجودش لبخند را به تو هدیه می کند ، می تواند خاطرات خوش کودکی را به یادت بیاورد و می تواند ارزش بودن را به تو بفهماند !

یک نفر هست که چون هست می توانی زندگی کنی ، نفس بکشی و فریاد بزنی ،

هستم ، چون تو هستی !

/ 1 نظر / 11 بازدید

[رویا]